logo
  sklep

  search

   Categories

   add an attraction

   Business

   Settings

   Choose ▾

   Wyszukiwarka atrakcji i wydarzeń sportowych

   Swimming pool, trampolines, amusement park, shooting range - what kind of physical activity are you interested in? Or maybe you run such a facility yourself and would like to be included in a comprehensive database? If sport in various forms is in the circle of your interests, visit our website and check what opportunities we have prepared for you. You won't find such a wide choice anywhere else!


   For two groups of recipients

   The offer available on our website is addressed to two groups of people: looking for attractions and leading places where you can spend time successfully. For this reason, if you are looking for how to do sports in your area or other cities in Poland, use our search engine, which will show you the best proposals in accordance with your expectations and requirements. In turn, if you run such a place and would like to be on the list of entities on the website, please contact us by filling out a special form available on the website. Let's build a base of the most attractive places together!   Promocja konta biznes

   Promote your attraction on dobryzabawy.com

   • Dedicated attraction card
   • Your place's popularity statistics
   See other benefits

   Regulamin Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com:

   1. Postanowienia ogólne:
    1. Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych Usługobiorców (w tym Użytkowników i Właścicieli Atrakcji) jest Progfilignum Piotr Gacek z siedzibą przy ul. Szewczenki 28f, 51-351 Wrocław, NIP: 896-143-49-85, REGON: 021996546, adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrejzabawy.pl, iwona@dobrejzabawy.pl, telefon: 501574959 (zwanym dalej „Usługodawca”, „dobrejzabawy.com”, „Administrator”).
    2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz wszelkich produktów, udostępnionych plików, oprogramowania i usług, w tym ramy prawne umowy o świadczenie usług polegających na korzystaniu z Serwisu dobrejzabawy.com przez Usługobiorców, a także obowiązki Administratora oraz prawa i obowiązki Usługobiorców.
    3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w szczególności usług w nim dostępnych, Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
    4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Progfilignum Piotr Gacek, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
   2. Definicje użyte w Regulaminie:
    1. Administrator, Usługodawca – Progfilignum Piotr Gacek z siedzibą przy ul. Szewczenki 28f, 51-351 Wrocław, NIP: 896-143-49-85, REGON: 021996546, adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrejzabawy.pl, iwona@dobrejzabawy.pl, telefon: 501574959,
    2. Serwis Internetowy, Serwis, dobrejzabawy.com - Strona Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem dobrejzabawy.com,
    3. Usługa elektroniczna – usługa świadczona Usługobiorcy prze Usługodawcę drogą elektroniczną i za pośrednictwem Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com,
    4. Usługobiorca – każdy Użytkownik lub Właściciel Atrakcji korzystający lub zamierzający korzystać z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,
    5. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do oferowanych przez Serwis Internetowy usług elektronicznych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
    6. Właściciel Atrakcji - Usługobiorca świadczący usługi będące przedmiotem Ogłoszenia (Atrakcją) w Serwisie Internetowym dobrejzabawy.com i posiadający Konto Biznes lub Biznes Plus,
    7. Cennik - cennik korzystania z płatnych usług świadczonych poprzez Serwis Internetowy dostępny na stronie dobrejzabawy.com,
    8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com,
    9. Konto Użytkownika – konto Usługobiorcy uprawniające do oceniania i komentowania Atrakcji będących w bazie Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com, umożliwoające dodawanie zdjęć do kart Atrakcji, a także prowadzenie własnej Mapy Atrakcji,
    10. Konto Właściciela Atrakcji – konto Usługobiorcy uprawniające do nieograniczonego dostępu do edycji karty Atrakcji, której się jest właścicielem w podziale na: Konto Biznes – uprawniające do nadzorowania i edytowania jednej Atrakcji; Konto Biznes Plus – uprawniające do nadzorowania i edytowania jednej głównej Atrakcji oraz dwóch dodatkowych Wydarzeń w ramach tej Atrakcji,
    11. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegająca na automatycznym przesyłaniu do zadeklarowanych Usługobiorców cyklicznych informacji o pojawieniu się nowych Atrakcji w Serwisie Internetowym lub zawierających materiały marketingowe od Właścicieli Atrakcji,
    12. Prawa Autorskie - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.),
    13. Atrakcja – informacja o Atrakcji, zamieszczona w Serwisie Internetowym dobrejzabawy.com mająca za przedmiot usługi świadczone przez podmioty trzecie. Ogłoszenia o Atrakcjach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
    14. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
    15. Wyszukiwarka - bezpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Atrakcji zamieszczonych w Serwisie Internetowym dobrejzabawy.com w oparciu o adres, promień wyszukiwania i daty obowiązywania Atrakcji.
   3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu:
    1. Serwis internetowy dobrejzabawy.com to wyszukiwarka miejsc, w których można ciekawie spędzić wolny czas.
    2. dobrejzabawy.com jest portalem informacyjno – ogłoszeniowym, który pozwala na wyszukiwanie atrakcji w kategoriach: dla dzieci, sport, zwiedzanie, kultura, na spacer, spa i inne w oparciu o promień odległości od zadanego miejsca (adresu). Serwis umożliwia również firmom będącym właścicielem poszczególnych atrakcji reklamowanie swoich usług, miejsc rozrywki i wydarzeń.
    3. Treść ogłoszeń ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Transakcja kupna/sprzedaży poszczególnych usług odbywa się bezpośrednio pomiędzy Nabywcą a Właścicielem atrakcji, Serwis dobrejzabawy.com nie pośredniczy w ich sprzedaży.
    4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz umieszczania w komentarzach treści i zdjęć bezprawnych, szkalujących lub godzących w dobre imię osób trzecich, wulgarnych, nagannych moralnie czy propagujących lub przedstawiających przemoc. Użytkownik zobowiązuje się również do niezamieszczania treści reklamowych bez zgody Administratora.
    5. Właściciel Atrakcji obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a wszelkie działania przez niego podejmowane powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Właściciela Atrakcji obowiązuje zakaz umieszczania w treści i zdjęć bezprawnych, szkalujących lub godzących w dobre imię osób trzecich, wulgarnych, nagannych moralnie czy propagujących lub przedstawiających przemoc.
    6. Usługobiorca (w tym Użytkownik i Właściciel Atrakcji) ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści i fotografie, jakie zamieszcza w Serwisie. Administrator może w każdej chwili usunąć zamieszczoną treść, zdjęcia, komentarz, jeśli uzna, że narusza zasad Regulaminu, przepisy prawa, jak również bez podania przyczyny. W przypadku naruszeń Administrator może również zablokować konto Usługobiorcy.
   4. Korzystanie z usług elektronicznych przez Użytkownika i Właściciela Atrakcji:
    1. W Serwisie dobrejzabawy.com Usługobiorca może skorzystać z usług elektronicznych: Wyszukiwarka Atrakcji, Wyszukiwarka Atrakcji w oparciu o lokalizację, konto Użytkownika, konto Biznes, konto Biznes plus oraz Newsletter.
    2. Właściciel Atrakcji może utworzyć konto Biznes lub Biznes plus poprzez zgłoszenie chęci stworzenia i administrowania takiego konta do Usługodawcy. Konto Biznes lub Biznes plus jest płatne, według stawek zawartych w Cenniku.
    3. Użytkownik może utworzyć konto Użytkownika wybierając opcję rejestracji po kliknięciu klawisza „konto” na górze strony. Utworzenie i prowadzenie konta Użytkownika wymaga podania nick'a, hasła oraz adresu poczty internetowej na który wysyłane jest potwierdzenie utworzenia konta. Konto Użytkownika jest bezpłatne.
    4. Usługobiorca może korzystać z Wyszukiwarki dostępnej na Stronie Internetowej dobrejzabawy.com w następujący sposób: poprzez przeglądanie zgromadzonych w bazie atrakcji na stronie głównej, w zakładkach przypisanych do poszczególnych kategorii lub poprzez lokalizację adresu (po wpisaniu adresu w pole Wyszukiwarki lub wyrażenie zgody na zlokalizowanie) i zawężenie pola wyszukiwania do zadanego promienia odległości. Dodatkowo Usługobiorca może ograniczyć daty aktywności atrakcji wpisując zadany przedział dat w oknie Wyszukiwarki.
   5. Usługi bezpłatne świadczone przez dobrejzabawy.com:
    1. Wyszukiwanie atrakcji – każdy Usługobiorca może korzystać z Wyszukiwarki w Serwisie bezpłatnie i bez konieczności zakładania konta.
    2. Konto Użytkownika – założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne. W ramach Konta Użytkownika Usługobiorca może komentować i oceniać atrakcje, tworzyć własną mapę atrakcji z własnymi notatkami oraz dodawać zdjęcia na kartach atrakcji.
    3. Wysyłanie propozycji atrakcji – każdy Usługobiorca bezpłatnie i bez zakładania konta może wysłać propozycję atrakcji do zamieszczenia w Serwisie .
   6. Usługi płatne świadczone przez dobrejzabawy.com:
    1. Konto Biznes – konto Właściciela Atrakcji, uprawniające do założenia oraz wprowadzania zmian na stronie atrakcji, której konto dotyczy. Konto pozwala na bieżące edytowanie informacji oraz zdjęć, a także dowolne formułowanie opisu atrakcji, z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt. e) niniejszego Regulaminu. Opłata wg Cennika.
    2. Konto Biznes plus – konto Właściciela Atrakcji, uprawniające do założenia oraz wprowadzania zmian na stronie atrakcji, której konto dotyczy. Konto pozwala na bieżące edytowanie informacji oraz zdjęć, a także dowolne formułowanie opisu atrakcji, z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt. e) niniejszego Regulaminu. Konto daje również możliwość zamieszczenia 2 dodatkowych ogłoszeń dotyczących tej samej atrakcji, a będących Wydarzeniami, np. Konto Biznes, administrujące atrakcją pod nazwą „Sala Zabaw Świat Malucha” może jednocześnie zamieścić ogłoszenia: „Bal karnawałowy w Sali Zabaw Świat Malucha” i „Święto pluszowego misia w Sali Zabaw Świat Malucha”. Ogłoszenia mogą być zmieniane dowolnie często, z zachowaniem zasady maksymalnie 2 aktywnych ogłoszeń jednocześnie. Opłata wg Cennika.
    3. Reklama w Serwisie – banner reklamowy – reklama na dobrejzabawy.com niezależna od posiadania Konta, zamieszczana w miejscach przeznaczonych na bannery reklamowe.
    4. Pozycjonowanie atrakcji - umieszczenie atrakcji na Stronie Głównej, na pierwszych pozycjach na stronach kategorii lub na pierwszych pozycjach wyników wyszukiwania.
    5. Reklama w postach na portalach społecznościowych – posty reklamowe publikowane na koncie Facebook oraz Instagram należących do dobrejzabawy.com.
   7. Odpowiedzialność:
    1. Progfilignum Piotr Gacek nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie dobrejzabawy.com przez Właściciela Atrakcji.
    2. Progfilignum Piotr Gacek nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi i zdjęć umieszczonych w Serwisie dobrejzabawy.com przez Użytkownika.
    3. Wszelkie informacje i dane, jak również zdjęcia zawarte w kartach atrakcji, a nie wprowadzane przez Właściciela Atrakcji w ramach Konta Biznes lub Biznes plus, pochodzą ze stron internetowych atrakcji lub profili atrakcji na portalach społecznościowych i zostały oficjalnie podane do wiadomości publicznej przez Właściciela lub Administratora Atrakcji.
    4. Progfilignum Piotr Gacek zastrzega, iż korzystanie z Serwisu dobrejzabawy.com i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszystkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także opisywane usługi nie są objęte gwarancją co do ich jakości.
    5. Progfilignum Piotr Gacek nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu dobrejzabawy.com w całości albo w części, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
    6. Informacje umieszczone na Kartach Atrakcji pochodzą z oficjalnej Strony Internetowej Właściciela Atrakcji lub oficjalnego Fun Page Atrakcji, a data uaktualnienia jest wpisana w opisie Atrakcji. Progfilignum Piotr Gacek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość informacji, które są zawarte na Stronie Internetowej lub Fun Page'u Atrakcji.
    7. Korzystając z informacji zawartych na Karcie Atrakcji po dacie uaktualnienia, Użytkownik każdorazowo powinien sprawdzić poprawność danych u Właściciela Atrakcji.
   8. Prawa Usługodawcy i Usługobiorców:
    1. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynności konserwacyjnych i związanych z modyfikacją Serwisu, co może powodować przerwy w działaniu Strony Internetowej dobrejzabawy.com.
    2. Prawa Autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu dobrejzabawy.com, zarówno jako całości, jak i jego poszczególnych elementów (w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych ramach Serwisu) należą do Progfilignum Piotr Gacek, za wyjątkiem elementów należących do podmiotów trzecich, będących Właścicielami Atrakcji i objęte są Prawem Autorskim oraz ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest wykorzystywanie przez Usługobiorców nazwy Serwisu, jego koncepcji, baz danych, grafik będących przedmiotem praw przysługujących Progfilignum Piotr Gacek za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora Strony dobrejzabawy.com lub podmiotów trzecich.
    3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi Serwisu dobrejzbawy.pl
    4. Usługobiorcy zabrania się publikowania w Serwisie: treści lub zdjęć zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt, treści lub zdjęć zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość; treści lub zdjęcia promujące substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze.
   9. Reklamacje
    1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu dobrejzabawy.com można składać drogą pocztową, na adres ul. Szewczenki 28, 51-351 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dobrejzabawy.pl lub iwona@dobrejzabawy.pl.
    2. Reklamacje mogą dotyczyć jedynie usług świadczonych przez Progfilignum Piotr Gacek w ramach Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com i nie mogą dotyczyć usług świadczonych przez osoby trzecie ogłaszanych na Portalu dorejzabawy.pl.
    3. Reklamacja powinna zawierać dane: nick i dane kontaktowe Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz informacje o okolicznościach wystąpienia nieprawidłowości (data i godzina).
    4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpłynięcia, a odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana do Użytkownika drogą mailową.
   10. Postanowienia końcowe
    1. Regulamin i umowy zawierane poprzez Serwis są zgodne z prawem polskim i są sporządzane w języku polskim.
    2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu, jeśli nowo wprowadzone postanowienia regulaminu są dla niego niekorzystne.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   Zespół dobrejzabawy.com

   Polityka Prywatności Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com:

   1. Administratorem i Właścicielem danych gromadzonych od Użytkowników jest Profilignum Piotr Gacek z siedzibą we Wrocławiu ul. Szewczenki 28f, kod 51-351, e-mail: kontakt@dobrejzabawy.pl lub iwona@dobrejzabawy.pl, tel.: 501574959.
   2. Dane są przetwarzane w biurze Administratora i w innych miejscach, w których odbywa się przetwarzanie, obsługa informatyczna oraz administrowanie Stroną Internetową. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem.
   3. Dane są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika lub przez czas niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. W każdym momencie Użytkownik może zwrócić się z prośbą o usunięcie swoich danych do Administratora.
   4. Wśród typów danych osobowych, które są zbierane na Stronie Internetowej dobrejzabawy.com, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Email, Hasło, Nazwa użytkownika, Obraz, Dane o wykorzystywaniu oraz Położenie geograficzne. Dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia danych i świadczonych usług można uzyskać u Administratora Serwisu.
   5. Poza danymi wymienionymi w punkcie 4, Serwis Internetowy dobrejzabawy.com może gromadzić dane niezbędne do analizowania pracy systemu informatycznego, jego ochrony i konserwacji (tzw. logi systemowe), jak np. adresy IP Użytkowników.
   6. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu dobrejzabawy.com. Użycie jakichkolwiek narzędzi monitorowania służy jedynie do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług żądanych przez Użytkownika. Nie udostępnienie niektórych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usługi przez Usługodawcę.
   7. Administrator Serwisu dobrejzabawy.com nie ponosi odpowiedzialności za Dane Osobowe osób trzecich udostępnione lub opublikowane przez Użytkownika na Stronie Internetowej.
   8. Administrator przetwarza dane Użytkowników w sposób prawidłowy oraz podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.
   9. Poza Administratorem, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora w każdej chwili.
   10. Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Serwisowi dobrejzabawy.com świadczenia usług, a także do następujących celów:
    1. Funkcje społecznościowe – Serwis Internetowy dobrejzabawy.com umożliwia Użytkownikom zakładania profili publicznych w celach pełnienia funkcji społecznościowych. Dostawcą tej usługi jest Serwis dobrejzabawy.com. Do realizacji celu zbierane są takie Dane Osobowe, jak: Nazwa Użytkownika, Obraz, E-mail, Położenie geograficzne oraz Cookie. Profil zawiera również interakcje Użytkownika z Serwisem Internetowym.
    2. Interakcje oparte na lokalizacji – Portal Internetowy dobrejzabawy.com umożliwia Użytkownikom wyszukanie Atrakcji w oparciu o promień odległości od danego miejsca poprzez zgodę na geolokalizację lub wpisanie adresu albo fragmentu adresu zadanej lokalizacji. W celu świadczenia usług opartych na geolokalizacji Serwis Internetowy dobrejzabawy.com zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane o położeniu geograficznym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z funkcji śledzenia lokalizacji poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub urządzenia, z którego korzysta.
    3. Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi – Portal Internetowy dobrejzabawy.com umożliwia Użytkownikowi wejście w interakcję z sieciami społecznościowymi oraz zewnętrznymi platformami bezpośrednio ze strony Serwisu.
    4. Komentowanie treści – Serwis Internetowy dobrejzabawy.com umożliwia Użytkownikom dodawanie tworzenie i publikowanie komentarzy dotyczących treści zawartych na Portalu. W celu świadczenia usługi komentowania treści zbierane są dane: Nazwa Użytkownika, E-mail, Obraz, Cookie i Dane o wykorzystywaniu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich komentarzy i dane, które w nich zawiera.
    5. Rejestracja i logowanie – dostęp do profilu publicznego na Stronie Internetowej dobrejzabawy.com wymaga rejestracji oraz logowania się Użytkownika. Proces rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie danych osobowych, tj.: Nazwy Użytkownika, Hasła oraz adresu E-mail do Serwisu. Proces logowania odbywa się poprzez wpisanie do formularza logowania i przesłanie do Serwisu danych osobowych: Nazwa Użytkownika i Hasło. Celem tych funkcji jest rejestracja Użytkownika na Stronie Internetowej dobrejzabawy.com i jego późniejsze uwierzytelnianie dla uzyskania dostępu do usług dedykowanych.
   11. W przypadkach niewłaściwego użytkowania Serwisu Internetowego dobrejzabawy.com prowadzącego do naruszenia prawa, Administrator Strony może być zobligowany do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika na żądanie władz, w sądzie lub innych celach prawnych.
   12. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji na temat swoich Danych osobowych: czy były one przechowywane, jaka jest ich zawartość, sprawdzić ich prawidłowość oraz zażądać aktualizacji swoich Danych, ich uzupełnienia, poprawy czy anulowania. Użytkownik może również żądać zablokowania wszelkich Danych, które przechowywane są niezgodnie z obowiązującym prawem, może również, w uzasadnionych przypadkach, sprzeciwić się wykorzystaniu swoich Danych, zwracając się z właściwym wnioskiem do Administratora Strony.
   13. Definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności:
    1. Administrator, Usługodawca – Profilignum Piotr Gacek z siedzibą przy ul. Szewczenki 28f, 51-351 Wrocław, NIP: 896-143-49-85, REGON: 021996546, adres poczty elektronicznej: kontakt@dobrejzabawy.pl, iwona@dobrejzabawy.pl, telefon: 501574959, podejmujący samodzielnie lub wspólnie z innym Administratorem Danych, decyzje odnośnie celów i metod przetwarzania Danych Osobowych zbieranych przez Serwis dobrejzabawy.com oraz stosowanych środków (w tym środków ochrony i bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z Serwisu),
    2. Serwis Internetowy, Serwis, dobrejzabawy.com, Strona Internetowa - Strona Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem dobrejzabawy.com, narzędzie programowe, za pomocą którego zbierane są Dane Osobowe Użytkowników,
    3. Podmiot danych – osoba fizyczna lub osoba prawna, której dotyczą Dane Osobowe,
    4. Dane Osobowe / Dane – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, stowarzyszenia, instytucji czy innej organizacji, które pozwalają na jej pośrednie lub bezpośrednie zidentyfikowanie,
    5. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do oferowanych przez Serwis Internetowy usług elektronicznych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Każda osoba korzystająca z Serwisu dobrejzabawy.com będąca Podmiotem Danych lub posiadająca zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe, do dysponowania tymi Danymi,
    6. Procesor Danych - osoba fizyczna, osoba prawna, stowarzyszenie, instytucja czy inna organizacja, która została upoważniona przez Administrator Danych do przetwarzania Danych Osobowych zbieranych przez Serwis Internetowy dobrejzabawy.com zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,
    7. Dane o wykorzystaniu – automatycznie zbierane przez Serwis informacje na temat środowiska IT Użytkownika, jak np.: adresy IP, czas korzystania z Serwisu, kod numeryczny określający stan odpowiedzi serwera, częstotliwość odwiedzin, kraj i miejscowość pochodzenia, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, interakcje z Serwisem i inne dane dotyczące wizyty.
   14. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku braku akceptacji zmian Polityki Prywatności przez Użytkownika należy zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego dobrejzabawy.com oraz zgłosić się do Administratora z żądaniem usunięcia Danych.

   Ostatnia aktualizacja: 19-04-2020r.

   to add the attraction to your favorite attractions map.

   The attraction has been added to your map.

   The attraction has been removed from your map.